کمی با من مدارا کن

 

بهارا ، شکوفه هایم بخاطر تو بود

 

 و هی تابستان ، سایه هایم به خاطر تو

 

 این زردی را تاب بیاورید

 

 دوباره سبز خواهم شد

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
مهری

به امید روزهای سبز و سبزتر